Обслужващо дружество


С Решение № 826 - ДСИЦ от 07.12.2016 год. Комисията за финансов надзор е издала одобрение за замяна на обслужващото дружество на „Арко Тауърс” АДСИЦ. Считано от 07.12.2016 год. обслужващо дружество по смисъла на чл.18 от ЗДСИЦ е „Конфирма”АД. По силата на договор за извършване на дейност като обслужващо дружество, сключен между „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ и „КОНФИРМА” АД, „КОНФИРМА” АД се задължава да изпълнява функции на обслужващо дружество по смисъла на чл. 18 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

КОНФИРМА” АД е акционерно дружество, учредено през 2004 г. Дружеството е счетоводно предприятие по смисъла на §1 т.27 от Закона за счетоводството и от създаването си е специализирано в дейностите по: • строителство на жилищни, обществени, промишлени сгради, реконструкция и възстановяване на съществуващи сгради, инженерингова дейност, свързана със строителството; • инвестиции в недвижими имоти, включително подготовка и консултации при финансирането на инвестиционни проекти; управление на проекти, свързани с придобиването, изграждането, подобрението на недвижими имоти; • управление на недвижими имоти.
„КОНФИРМА” АД извършва част или всички от следните дейности:

• проучване на статута на недвижими имоти и вещни права и събиране на необходимите документи с оглед получаване на възможно най-пълна информация за съответния актив;
• извършване на процедури по промяна предназначението на недвижимите имоти – собственост на АРКО ТАУЪРС АДСИЦ;
• изготвяне на предложения за сключване на прехвърлителни сделки, сделки за учредяване на ограничени вещни права, договори за отдаване под наем или аренда и други сделки във връзка с осъществяваната от АРКО ТАУЪРС АДСИЦ дейност;
• осъществяване на контрол върху изпълнението на сключените от Възложителя договори, доколкото това е предвидено в съответния договор или действащото законодателство;
• поддържане и управление на недвижимите имоти – собственост на АРКО ТАУЪРС АДСИЦ;
• създаване на финансово-икономически модели и структуриране на инвестиционни проекти в недвижими имоти и вещни права;
• изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа
• изготвяне на кредитни обосновки за инвестиционни кредити и подготовка на годишния финансов отчет и осигуряване на неговата заверка от регистриран одитор, както и изготвянето на други финансови отчети, съгласно действащото законодателство;

Банка депозитар


Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публично предлагане на ценни книжа „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ има сключен договор с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД за депозитарни услуги. По силата на този договор „Райфайзенбанк (България)” ЕАД приема и се задължава да изпълнява функциите на банка депозитар, а именно:

• съхранение на активи под формата на парични средства и ценни книжа на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ, издадени или гарантирани от българската държава, както и други ценни книжа, които „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ има право да притежава съгласно закона и неговия Устав;
• извършване на плащания и операции по нареждане на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ от негово име и за негова сметка при и по повод обслужване и администриране на активите му в пари и ценни книжа, до размера на съответната наличност по сметките му в банката депозитар за пари и/или ценни книжа;
• обслужване на плащанията и операциите по сделките с ценни книжа на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ във връзка с инвестиране на активите му, както и извършване на действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници и др.
• „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД има всички задължения по договора, които ЗДСИЦ, ЗППЦК и наредбите по прилагането им изискват за банката депозитар, включително:
• да съхранява и отчита отделно активите на Дружеството от собствените си активи, както и от други активи, привлечени за съхранение и управление;
• да извършва всички плащания при спазване на условията, предвидени в Устава на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ и да осигурява използването на приходите на Дружеството в съответствие с тези актове и със закона;
• при изпълнение на задълженията си да се ръководи от интересите на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ.

Договорът за депозитарни услуги между „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ и „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД е сключен за срок от една година.