"АРКО ТАУЪРС” е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. На 11 април 2007 г. Дружеството получи лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

„АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ е регистрирано с капитал 500 хил. лв., който след задължителното първоначално увеличение достигна 650 хил. лв.

Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба.

Инвестиционна политикаСъгласно Устава на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ, приет на Учредителното събрание на Дружеството от 15.02.2007г., неговите инвестиционни цели са:

• нарастване на стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация на портфейла от недвижими имоти;

• запазване и нарастване на пазарната цена на акциите, издадени от Дружеството;

• осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен дивидент;

• реализация на печалба от ръста в стойността на недвижимите имоти посредством тяхната последваща продажба;

• осигуряване на ликвидност за инвестицията на акционерите чрез приемане на акциите на Дружеството за търговия на регулиран пазар.

Съгласно Устава „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ може да инвестира във всякакъв вид недвижими имоти (земя и сгради), както и в изграждането и въвеждането в експлоатация на нови сгради на територията на Република България, включително, но не само:

1. имоти с бизнес и търговско предназначение: магазини, складове, бизнес- и офиссгради, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи и оборудване;

2. имоти с хотелско предназначение: хотели, пансиони, курортни и вилни селища, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи и оборудване;

3. имоти с жилищно предназначение: апартаменти, общежития, къщи, вили, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи и оборудване;

4. имоти със спортно и/или развлекателно предназначение;

5. селскостопанска земя.

Стратегията на Дружеството предвижда инвестиране в недвижими имоти, отговарящи на изискванията на Устава на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ с цел получаване на текущи доходи от договори за наем, аренда, отстъпено право на ползване, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формиране на стабилен доход. За постигане на основната си цел Дружеството може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск.